PATRON贊助人

 

VICE PATRONS副贊助人

榮智健先生  Mr. Larry YUNG , Hon. FPSHK

王梁潔華博士 Dr. WONG LEUNG Kit-wah, Annie , Hon. FPSHK

 

HONORARY PRESIDENTS 名譽會長

李福慶先生 Mr. LI Fook-hing, O.B.E., Hon. FPSHK

黃貴權醫生 Dr. Leo K. K. WONG, B.B.S., Hon. FPSHK, FPSHK, Hon. EFIAP, 

                      MFIAP, FRPS, Hon. FRPS, Hon. PSA, 

                      FPSA, MPSA

簡慶福先生 Mr. KAN Hing-fook  Hon.FPSHK, EFIAP, Hon. FPSA

連登良先生 Mr. LIN Dung-leung Hon.FPSHK, FPSHK, GMPSA, Hon.EFIAP,

                      EFIAP, FRPS        

 

HONORARY LEGAL ADVISOR 義務法律顧問

林國昌太平紳士 Mr. Alfred K. C. LAM, B.B.S., JP, Hon. PSHK

 

HONORARY AUDITOR 義務核數師

梁學濂先生 Mr. Henry H. L. LEUNG, Hon. PSHK

 

HONORARY LIFE ADVISORS 永遠名譽顧問

Mr. AU Chuck-kee    區卓基先生 
Mr. CHAN Hing-wa 陳興華先生
Ms. Frances S. F. CHAN    陳愷令女士
Mr. CHU Chai-kuen 朱濟權先生 
Mr. Andrew CHEUNG 張為民先生 
Mr. FUNG Kang-chuen 馮鏡泉先生 
Mr. HO But-kai 何拔佳先生 
Mr. KAN Hing-fook 簡慶福先生 
Mr. LAU Chi-lap 劉自立先生             
Mr. LEUNG Po-hei 梁寶熙先生 
Mr. LI Fook-hing, O.B.E.       李福慶先生 
Mr. LIN Dung-leung 連登良先生
Mr. LUK Chung-king 陸忠敬先生
Ms. SO CHAU Yim-ping                     蘇周艷屏女士
Mr. LUK Tin-shek 陸天石先生
Dr. Dennis T. L. SUN 孫大倫博士
Mr. TAM Bing-sum 譚炳森先生
Mr. TAM Kai-hon  譚啟漢先生 
Mr. TAM Wing-ki 譚永基先生
Mr. TCHAN Fou-li, B.B.S. 陳復禮先生
Dr. Jeffrey S. C. TSANG 曾兆中醫生
Ms. WENG Lien-fen  翁蓮芬女士 
Dr. Leo K. K. WONG 黃貴權醫生
Mr. WONG Shiu 黃韶先生 
Mr. Richard WONG 黃錦祥先生 
Dr. WONG Chung-wai 王頌威醫生 
Mr. YAM Shik  任  適先生
Mr. YEUNG Kwok-fan 楊國勳先生
Dr. Richard Y. H. YU 余宇康醫生
   

 

THE COUNCIL 2017 二零一七年度執行委員會

PRESIDENT 會長

梁 珍小姐  Miss LEUNG Chun, Hon. PSHK, APSHK

 

VICE PRESIDENTS 副會長

任   適先生 Mr. YAM Shik, Hon. FPSHK, FPSHK, EFIAP

黃偉義先生 Mr. Benny W. Y. WONG, Hon. PSHK, FPSHK, EFIAP 

 

SECRETARY 秘書

陳樹維先生 Mr. CHAN Shu-wai

 

TREASURER 司庫

黃志堅先生   Mr. WONG Chi-kin, Tony

 

SALON CHAIRMAN 沙龍主席

林鉅津醫生 Dr. LAM Kui-C, FPSHK, EFIAP, ARPS

 

COMPETITION CHAIRMAN 月賽主席

羅炳生先生 Mr. LAW Ping-sang, Hon. PSHK

 

EX-OFFICIO MEMBERS 當然委員

任    適先生 Mr. YAM Shik, Hon. FPSHK, FPSHK, EFIAP

 

COMMITTEE MEMBERS 常務委員

Seminars Chairman 講座事務主席

胡漢蕃先生    Mr. WU Hon-fan, FPSHK

 

Membership Affairs Chairman 會員事務主席

張婉儀小姐 Miss CHEUNG Yuen-yi, Hon.PSHK, APSHK

 

Technical Chairman 學術主席

陳春庚小姐 Miss CHAN Chun-kang, APSHK, Hon. PSHK

 

Exhibitions Chairman 展覽事務主席

馮立芬小姐    Miss FUNG Lap-fun, Hon. PSHK  

 

Photo Contest Chairman 專題事務主席

吳志平先生    Mr. NG Chi-ping 

 

Club House Management Chairman 會所管理主席

何仕棉先生 Mr. HO Sze-min, Hon. PSHK

 

APPOINTED MEMBERS 委任委員

Honours Chairman 名銜主席

任 適先生 Mr. YAM Shik, Hon. FPSHK, FPSHK, EFIAP

 

Activities Chairman 活動主席

強凱文先生 Mr. KEUNG Herman, FPSHK

 

Chief Editor 編輯

梁    珍小姐   Miss LEUNG Chun, Hon. PSHK, APSHK

 

General Affairs Chairman 總務主席

鄧滿榮先生 Mr. TANG Moon-wing, Hon. PSHK, AFIAP

 

Overseas Affairs Chairman 海外事務主席

蔡嘉彥先生 Mr. Lewis Ka-yin CHOI, Hon. PSHK, FPSHK, ARPS, EFIAP, EPSA